More

    Có cần hướng dẫn giáo dân?

    Những điều cần biết về Lễ Lá

    Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh. Ngày này không cử hành riêng lẻ, mà cử hành hai sự kiện rất quan trọng...

    Hot Topics