More

    chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu

    Tiểu Sử Đức cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO

    Đức cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc Khẩu hiệu Giám mục: "Này là Mình Thầy "(Mc 14,22) Sinh ngày: 02 tháng 03 năm...

    Hot Topics