More

    Chủng Viện Qui Nhơn

    Trực tiếp: Hoan ca Tạ ơn Hồng Ân Năm Thánh tại Chủng Viện Qui Nhơn

    Hoan ca tạ ơn Năm Thánh Giáo phận Qui Nhơn 25.07.2018 https://www.youtube.com/watch?v=Wp44ikivT64

    Hot Topics