More

    Chủng Viện Giuse

    Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Phùng Khoang

    Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 87 em Thiếu nhi do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám Mục...

    Hot Topics