More

    Chúa Nhật Tuần 26

    Lời Chúa ngày 30/9/2018

    Gây cớ vấp phạm (30.9.2018 – Chúa Nhật Tuần 26 TN B) Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48 Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa...

    Hot Topics