More

    Chúa Nhật Tuần 24 TN

    Lời Chúa ngày 16/9/2018

    Anh em bảo Thầy là ai? (16.9.2018 – Chúa Nhật Tuần 24 TN B) Lời Chúa: Mc 8, 27-35 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn...

    Hot Topics