More

    chúa nhật chiên lành

    Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

    MỤC TỬ NHÂN LÀNH Chúa Nhật 4 Phục Sinh B Cv 4,8-12 ; 1 Ga 3,1-2;  Ga 10,11-18           Hình ảnh mục tử nhân lành là hình ảnh rất...

    Hot Topics