More

    Chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc 2018

    Chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc 2018

    Chủ để của Đại hội giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI, tại giáo phận Hải Phòng, ngày 14-15/11/2018, là: “Hãy tỉnh thức và...

    Hot Topics