More

    Chính xứ Hàng Bột

    Thuyên chuyển 13 linh mục trong Tổng Giáo phận Hà Nội

    Trong ngày 24/4/2018, tất cả 13 linh mục đã được Đức Hồng Y trao giấy quyết định thuyên chuyển nhiệm sở đã rời nhiệm...

    Hot Topics