More

    Chính tòa Long Xuyên

    Tân Giám mục Long Xuyên giữ nguyên nhân sự

    Nhân sự của giáo phận Long Xuyên vẫn tiếp tục được duy trì như trước. Đó là mong muốn của Đức Cha Giuse Trần...

    Hot Topics