More

  Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống

  Cáo Phó: Thân mẫu của Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).  CÁO PHÓ Trong...

  Cáo Phó – Cụ ông Phêrô Ngô Văn Tĩnh – Thân phụ Nữ tu Isave Ngô Thị Chỉ, MTGHN

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin Thầy, dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga.11,25) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào...

  Cáo phó: Cha GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI

  Trực tiếp: Nghi thức tẩn liệm Cha GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI Thánh lễ An Táng Cha GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI “Chính Thầy là...

  Cáo phó: Linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng

   Thánh lễ an táng vào lúc 7h00, Thứ Năm ngày 11.01.2018 tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng

  Hot Topics