More

    Chân phước Hanna Chrzanowska

    Đức hồng y Amato chủ sự lễ tuyên phong Chân phước Hanna Chrzanowska

    Các y tá và bệnh nhân cũng có một người bạn mới “ở trên trời”: nữ y tá người Ba Lan Hanna Helena Chrzanowska...

    Hot Topics