More

  cha phạm đình khơi

  Thánh lễ An Táng Cha GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI

  Thánh lễ An Táng Cha GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI

  Cáo phó: Cha GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI

  Trực tiếp: Nghi thức tẩn liệm Cha GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI Thánh lễ An Táng Cha GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI “Chính Thầy là...

  Hot Topics