More

    Cha mới

    Nghi thức nhận chức cha xứ trong Thánh lễ

    NGHI THỨC NHẬN CHỨC CỦA LINH MỤC TÂN QUẢN XỨ TRONG THÁNH LỄ (Trích sách Các Nghi Thức Giám Mục) A. NGHI THỨC NhẬp LỄ 01. Đoàn...

    Hot Topics