More

    Cha mẹ thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

    Cha mẹ thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

    Kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2015, cha mẹ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là đôi vợ chồng tiên khởi được phong thánh...

    Hot Topics