More

  Cha Matthêu Nguyễn Văn Điền

  Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Hải Phòng tháng 10/2018

  Tòa Giám mục Hải Phòng 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng  THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC Về chương trình bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh...

  Thuyên chuyển Linh Mục giáo phận Hải Phòng 2018

  Căn cứ nhu cầu thực tế và sau khi đã tham khảo ý kiến của các thành viên Ban Tư vấn, Đức Giám mục...

  Hot Topics