More

  Cha Máccô Bùi Quan Đức

  Giảng lễ an táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25) Giảng lễ an táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức tu sĩ...

  Video nghi thức tẩn liệm Cha Máccô Bùi Quan Đức

  Nghi thức tẩn liệm & Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Mác-cô Bùi Quan Đức CSsR cử hành lúc 10 giờ Thứ Hai, ngày...

  Hot Topics