More

    Cha Hilarius Trần Khắc Hỷ

    Cáo phó: Cha Hilarius Trần Khắc Hỷ

    Cha Hilarius sinh ngày 30/01/1927 tại Điền Hộ, Nga Sơn Thanh Hóa. Ngài theo học tiểu chủng viện thánh Giuse, Ba Làng thuộc giáo...

    Hot Topics