More

  cha giuse trần ngọc tâm

  Hình ảnh Thánh lễ an táng Cha Giuse Trần Ngọc Tâm

  Full Video: Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Tâm Bài giảng trongThánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Tâm Sáng ngày...

  Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Tâm

  Xem thêm: Nghi thức Tẩn Liệm, di quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Tâm Trong tình hiệp thông chúng con kính...

  Nghi thức Tẩn Liệm, di quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Tâm

  Vào lúc 14h30 chiều ngày 26/11/2017, Cha Quản hạt An Bình đã chủ sự nghi thức Tẩn liệm cho Cha Giuse Trần Ngọc Tâm,...

  Cáo phó: Linh mục Giuse Trần Ngọc Tâm

  Trong tình hiệp thông chúng con kính báo: CHA GIUSE TRẦN NGỌC TÂM, Chánh xứ Xuân Đức, Giáo hạt An Bình Đã được Chúa gọi...

  Hot Topics