More

    Cha Đaminh Nguyễn Văn Phòng

    Thuyên chuyển Linh Mục giáo phận Hải Phòng 2018

    Căn cứ nhu cầu thực tế và sau khi đã tham khảo ý kiến của các thành viên Ban Tư vấn, Đức Giám mục...

    Hot Topics