More

  cha Bùi Quan Đức

  Giảng lễ an táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25) Giảng lễ an táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức tu sĩ...

  Thánh lễ Cầu Nguyện cho linh hồn Cha Mác Cô Bùi Quan Đức tối 21.5.2018

  Thánh lễ Cầu Nguyện cho linh hồn Cha Mác Cô Bùi Quan Đức tối 21.5.2018

  Nghi thức tẩn liệm Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC

  Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R. lúc 10 giờ Thứ Hai, ngày 21.05.2018 tại...

  Cáo phó: Cha Mác-cô Bùi Quan Đức – Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân...

  Hot Topics