More

    Cha Aug. Nguyễn Quang Huy

    Chương trình Ngày Họp mặt những người con xa quê Giáo phận Thái Bình – Lần thứ VIII

    Chương trình được tổ chức từ 08h00-13h00, Thứ ba, ngày 01/05/2018, tại Nhà Thờ Giáo Xứ Khiết Tâm (Dòng Thánh Thể). Thời gian: từ 08h00-13h00,...

    Hot Topics