More

    Cầu nguyện cho những người đã khuất

    Không được nản chí (18.11.2017 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên)

    Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện...

    Hot Topics