More

    Cầu nguyện cho giới hữu trách về nền kinh tế

    Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – Tháng Tư 2018

    Vatican. Trong tháng tư 2018, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho giới hữu trách về nền kinh tế, để người...

    Hot Topics