More

  cáo phó Cha Giuse Nguyễn Quang Huy

  Hình ảnh kính viếng Cha Giuse Nguyễn Quang Huy ngày 19.5.2018

  Cha cố Giuse Nguyễn Quang Huy sinh ngày 12.04.1937 tại Gia Viễn, Ninh Bình. Rửa tội ngày 15.05.1971: tại Mưỡu Giáp, Phát Diệm. Cha Giuse NGUYỄN QUANG...

  Cáo phó: Cha Giuse Nguyễn Quang Huy

  CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH GIÁO PHẬN NHA TRANG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO Cha Giuse NGUYỄN QUANG HUY, vừa qua...

  Hot Topics