More

    Các sự kiến lớn

    Các sự kiến lớn trong tháng 6 tại giáo phận Thanh Hóa

    Trong tháng Sáu này, Giáo phận Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn. Đó là Thánh lễ Khánh thành Chủng viện, từ...

    Hot Topics