More

    bổ nhiệm linh mục tổng giáo phận huế 2018

    Bổ nhiệm và thuyên chuyển các Linh mục TGP Huế tháng 9.2018

    Thông báo của Tòa TGM Huế về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các Linh mục tháng 9.2018 Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại...

    Hot Topics