More

    Bí tích Truyền Chức Thánh

    Lễ tiệc ly 2019 tại tại Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam

    “Nếu Thầy mà còn phải rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13, 14). Lễ Tiệc...

    Hot Topics