More

    bảo thi hát thánh ca

    Bảo Thi – Xin Vâng

    1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi!...

    Hot Topics