More

    Bánh trường sinh

    Lời Chúa ngày 12 tháng 8 năm 2018

    Bánh trường sinh (12-8-2018 – Chúa Nhật 19 Thường niên B) Lời Chúa: Ga 6, 41-51 Khi ấy, người Do Thái xầm xì phản đối, bởi...

    Hot Topics