More

    Bánh ban sự sống cho thế giới

    Suy niệm lời Chúa ngày 17.4.2018 – Thứ ba Tuần 3 Phục sinh

    Lời Chúa Khi ấy, những người Do thái hỏi Đức Giêsu rằng: “Ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông?...

    Hot Topics