More

    Bác Google

    Tham luận của ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng tại Thượng HĐGM

    Trong phiên họp khoáng đại VIII diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã trình...

    Hot Topics