More

  Antôn Vũ Ngọc Thạch

  Thánh lễ truyền chức phó tế giáo phận Hải Phòng

  Giáo phận Hải Phòng hân hoan đón nhận 5 tân phó tế qua nghi thức đặt tay của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên,...

  Tòa Giám mục Hải Phòng: Thông báo Truyền chức Phó tế

  Sau khi đã bàn hỏi với Ban Tư vấn trong cuộc họp ngày 23 tháng 2 năm 2018, Đức Giám mục Giáo phận dự...

  Hot Topics