More

    Antôn Trần Văn Cai

    Dòng anh em hẹn mọn truyền chức linh mục và phó tế 2019

    Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã cử hành Thánh lễ phong chức Phó tế...

    Hot Topics