More

    Antôn Nguyễn Văn Dưỡng

    Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Lạng Sơn – Cao Bằng 8/8/2018

    Các Phó Tế được truyền chức Linh Mục ngày 8/8/2018 là: Thầy Giuse Mai Xuân Đỉnh sinh ngày 02/02/1979 tai giáo phận Thái Bình. ...

    Hot Topics