More

  Antôn Nguyễn Cao Siêu

  Lời Chúa ngày 14/11/2018

  Sấp mình tạ ơn (14.11.2018 – Thứ Tư Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới...

  Lời Chúa ngày 13/11/2018

  Đầy tớ vô dụng (13.11.2018 – Thứ Ba Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 17, 7-10 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

  Lời Chúa ngày 11/11/2018

  Bỏ vào tất cả (11.11.2018 – CN 32 TN, Năm B) Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Một hôm Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

  Lời Chúa ngày 10/11/2018

  Làm tôi tiền của (10.11.2018 – Thứ Bảy Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 16, 9-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

  Lời Chúa ngày 9/11/2018

  Tôi sẽ xây dựng lại (09.11.2018 – Cung hiến Thánh đường Latêranô) Lời Chúa: Ga 2, 13-22 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do thái,...

  Hot Topics