More

    Anne Nguyễn Thị Toàn

    Cáo Phó: Nữ Tu Anne Nguyễn Thị Toàn

    Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh và tin thân xác loài người ngày sau sống lại chúng con kính báo: Nữ Tu Anne Nguyễn...

    Hot Topics