More

    Anna Nguyễn Thị Miện

    Cáo Phó – Bà Cố Anna Nguyễn Thị Miện – Thân mẫu cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên

    Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin kính báo: BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ MIỆN Thân mẫu Cha Bề Trên Giuse Trịnh Ngọc...

    Hot Topics