More

    Angelo Becciu

    19 vị tử đạo tại Algeria sẽ được tuyên chân phước

    Án chân phước của Đức Giám mục Pierre Claverie cùng 18 vị khác đã được mở vào năm 2007, cả 19 vị đều đã...

    Hot Topics