More

    an táng cha Trần Minh Tiến

    Thánh lễ an táng Cha Micae Trần Minh Tiến

    Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người” (Tv 103,2) Thánh lễ an táng Cha cố Micae Trần...

    Hot Topics