More

    An Táng Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

    Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn giảng trong Thánh Lễ An Táng Cha Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM

    Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM Cha sinh ngày 13 tháng 11 năm 1937 tại Dầu Tiếng, Bình Dương, chịu chức linh mục ngày...

    Hot Topics