More

    an táng cha Antôn Phạm Văn Nam

    Video Nghi thức Tẩn liệm cha Antôn Phạm Văn Nam

    Sáng Chúa Nhật ngày 16/09/2018 cha Bề trên Nhà Sài Gòn Tôma Trần Quốc Hùng chủ sự nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ...

    Hot Topics