More

    an táng cha

    Hình ảnh kính viếng Cha Giuse Nguyễn Quang Huy ngày 19.5.2018

    Cha cố Giuse Nguyễn Quang Huy sinh ngày 12.04.1937 tại Gia Viễn, Ninh Bình. Rửa tội ngày 15.05.1971: tại Mưỡu Giáp, Phát Diệm. Cha Giuse NGUYỄN QUANG...

    Hot Topics