More

    Án phong thánh

    Án phong thánh cho cha Raghiid Ganni và 3 phó tế Iraq bị giết có thể được bắt đầu

    Bộ Phong thánh đã tuyên bố Nihil Obstat (không có gì ngăn trở) trong việc cho phép bắt đầu tiến trình phong thánh cho...

    Hot Topics