More

    Ai xin

    Lời Chúa ngày 18 tháng 6 năm 2018

    Ai xin, hãy cho Lời Chúa: Mt 5, 38-42 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em:...

    Hot Topics