More

    Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa

    Lời Chúa ngày 10 tháng 6 năm 2018

    Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên Năm B 10 Thường Niên BÀI ĐỌC I: St 3: 9-15 "Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu...

    Hot Topics