More

    60 năm linh mục

    Lễ Ngọc Khánh 60 Năm Linh Mục Cha GB ETCHARREN

    Video Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh 60 năm Linh mục của Cha Jean Baptiste Etcharren

    Hot Topics