More

    14 Hồng y

    Bài giảng của ĐTC Phanxicô trong công nghị phong 14 Hồng y

    Trong bài giảng trong nghi lễ phong Hồng y, ĐTC nhắc nhở toàn thể Giáo Hội rằng hoán cải nội tâm và cải tổ,...

    Hot Topics