More

  Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  LINH MỤC GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG NĂM 2018
  –+–
  1. Cha Tổng Đại diện Giuse Trần Đức HẠNH       
  Sinh ngày 19.3.1944
  Thụ phong Linh mục 19.12.1989
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa – Quản hạt Lạng Sơn

  2. Cha Đại diện Giám mục Giuse Nguyễn Ngọc THỂ
  Sinh ngày 20.7.1955
  Thụ phong Linh mục 31.5.1990
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Quản hạt Hà Giang

  3. Cha Giuse Nguyễn Văn CHUNG 
  Sinh ngày: 09.5.1965
  Thụ phong Linh mục: 17.12.2002
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Đồng Đăng – Giáo hạt Lạng Sơn

  4. Cha Gioan Lê Quang VINH – Dòng Saledieng Don Bosco (SDB)
  Sinh ngày: 11.11.1965
  Thụ phong Linh mục: 18.10.2002
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn

  5. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang HUY
  Sinh ngày 09.7.1967
  Thụ phong Linh mục: 17.12.2002
  Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang

  6. Cha Phaolô Nguyễn Văn THẢO  
  Sinh ngày: 17.9.1968
  Thụ phong Linh mục: 16.12.2004
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thất Khê – Giáo hạt Lạng Sơn

  7. Cha Phêrô Đỗ Văn TÍN    
  Sinh ngày: 16.10.1952
  Thụ phong Linh mục: 05.5.2006
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Bản Lìm – Giáo hạt Lạng Sơn

  8. Cha Vinh Sơn Đào Văn UYÊN    
  Sinh ngày: 04.9.1952
  Thụ phong Linh mục: 23.11.2006
  Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Chính Tòa– Giáo hạt Lạng Sơn

  9. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Anh TUẤN, Dòng Phanxicô (OFM)
  Sinh ngày: 25.5.1970
  Thụ phong Linh mục: 29.6.2007
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Vũ Lễ – Giáo hạt Lạng Sơn

  10. Cha Giuse Trần Văn DIỆU, Dòng Đaminh (OP)         
  Sinh ngày: 05.10.1972
  Thụ phong Linh mục: 30.6.2007
  Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Lộc Bình – Giáo hạt Lạng SơnLinh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  11. Cha Antôn Nguyễn Anh TUẤN, Dòng Vinhsơn (CM
  Sinh ngày: 02.3.1971
  Thụ phong Linh mục: 23.8.2008
  Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang

  12. Cha Giuse Nguyễn Tiến ĐỨC, Dòng Đaminh (OP)
  Sinh ngày: 21.2.1961
  Thụ phong Linh mục: 15.7.2006
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Lộc Bình – Giáo hạt Lạng Sơn

  13. Cha Tôma Ngô Văn KHẢO
  Sinh ngày: 08.12.1974
  Thụ phong Linh mục: 21.3.2012
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thanh Sơn – Quản hạt Cao Bằng

  14. Cha Đaminh Nguyễn Văn HUYẾN, Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR)
  Ngày sinh: 28.8.1978
  Thụ phong Linh mục: 28.6.2012
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Cao Bình – hạt Cao Bằng

  15. Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn NGHIÊM  
  Ngày sinh: 13.02.1976
  Thụ phong Linh mục: 08.8.2013
  Chức vụ: Giám đốc Tiền Chủng viện Giáo phận.

  16. Cha Giuse ĐỖ HỒNG PHÚC, Dòng Saledieng Don Bosco (SDB)
  Ngày sinh: 16.5.1976
  Thụ phong Linh mục: 23.8.2013
  Chức vụ: Chánh văn Phòng Tòa Giám mục
  Phó xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.

  17. Cha Vinh Sơn Vũ Văn LỄ
  Ngày sinh: 10.7.1975
  Thụ phong Linh mục: 07.10.2014
  Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Đồng Đăng
  Quản nhiệm Na Sầm – Giáo hạt Lạng Sơn.

  18. Cha Phêrô Vũ Văn TẠO
  Ngày sinh: 16.4.1971
  Thụ phong Linh mục: 08.9.2015
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Ngạn Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.

  19. Cha Antôn Bùi Văn TĂNG        
  Ngày sinh 07.9.1972
  Thụ phong Linh mục: 08.9.2015
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Tà Lùng – Giáo hạt Cao Bằng

  20. Cha Antôn Đỗ Văn TIÊN           
  Ngày sinh:15.10.1975
  Thụ phong Linh mục: 08.9.2015
  Chức vụ: Quản nhiệm Giáo họ Nà Cáp – Giáo hạt Cao Bằng

  21. Cha Giuse Đinh Văn VINH, Dòng Vinhsơn (CM)
  Ngày sinh:13.10.1982
  Thụ phong Linh mục: 11.9.2015
  Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang.

  22. Cha Giuse Nguyễn Văn VINH
  Ngày sinh: 04.6.1979
  Thụ phong Linh mục: 07.10.2015
  Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Chính Tòa – Giáo hạt Lạng Sơn

  23. Cha Giuse Vũ Anh TUẤN          
  Ngày sinh: 29.3.1976
  Thụ phong Linh mục: 08.8.2016
  Tu nghiệp Học viện Công Giáo Việt Nam

  24. Cha Giuse Hoàng Văn TIỆC      
  Ngày sinh: 12.11.1978
  Thụ phong Linh mục: 08.8.2016
  Chức vụ: Quản lý Tòa Giám mục.

  25. Cha Tôma Aquinô Trần Huy SẢN
  Ngày sinh: 05.5.1980
  Thụ phong Linh mục: 08.8.2016
  Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Bó Tờ – Giáo hạt Cao Bằng

  26. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Đức, Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR)
  Ngày sinh: 27.10.1957
  Thụ phong Linh mục: 10.1998
  Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Cao Bình – Giáo hạt Cao Bằng

  27. Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Phát, Dòng Saledieng Don Bosco (SDB)
  Ngày sinh: 10.5.1981
  Thụ phong Linh mục: 02.7.2016
  Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.

  *
  Quý Thầy Phó tế:

  1. Thầy Giu-se Trần Chu Năng

  2. Thầy Vinh-sơn Vũ Văn Công.

  Hot Topics

  Related Articles