More

  Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình (cập nhật 15/3/2018)

  Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình (tháng 3 năm 2018

  1. Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình

  01 Giuse Nguyễn Văn Ban

  Năm sinh: 8/8/1942

  Chịu chức: 1/5/1988

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Phương xá

  Địa chỉ: xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  02 Đaminh Nguyễn Văn Bảng

  Năm sinh: 17/3/1975

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản nhiệm / Giáo xứ: Truyền Tin

  Địa chỉ: xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  03 Giuse Phạm Đức Bình

  Năm sinh: 2/1/1960

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản nhiệm / Giáo xứ: Bạch Long

  Địa chỉ:  xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  04
  Giuse Nguyễn Đình Bốn

  Năm sinh: 1946

  Chịu chức: 7/10/1981

  Hiện nay: Hưu dưỡng

  Địa chỉ:  xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng​, tỉnh Thái Bình

  05
  Đaminh Đặng Văn Cầu

  Năm sinh: 17/7/1962

  Chịu chức: 9/3/1996

  Chức vụ: Giám đốc / ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức

  Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  06
  Giuse Trần Xuân Chiêu

  Năm sinh: 14/5/1950

  Chịu chức: 16/10/1977

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Nghĩa Chính

  Địa chỉ:  xã Phú Xuân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  07
  Antôn Nguyễn Văn Chuẩn

  Năm sinh: 1975

  Chịu chức: 7/6/2013

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Ngọc Châu

  Địa chỉ:  xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

  08 Giuse Nguyễn Tri Chúc

  Năm sinh: 16/11/1944

  Chịu chức: 16/10/1977

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thuần Túy

  Địa chỉ: xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  09 Giuse Phạm Văn Chức

  Năm sinh: 20/8/1973

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Bích Du

  Địa chỉ: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  10 Gioakim Đặng Văn Diễn

  Năm sinh: 10/1/1975

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Hải Linh

  Địa chỉ: xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  11 Giuse Mai Văn Diện

  Năm sinh: 1/3/1972

  Chịu chức: 29/11/2005

  Chức vụ: Giám học / ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức

  Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  12 Giuse Mai Văn Duẩn

  Năm sinh: 24/3/1978

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Duyên Lãng

  Địa chỉ: xã Minh Hoà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  13 Giuse Phạm Công Dũng

  Năm sinh: 1970

  Chịu chức: 19/3/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Lương Điền

  Địa chỉ: xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  14 Gioan B. Đỗ Bá Dương

  Năm sinh: 12/10/1959

  Chịu chức: 9/3/1996

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thượng Phúc

  Địa chỉ: xã Thuỵ Sơn, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  15 Augustinô Đỗ Duy Đại 

  Năm sinh: 6/2/1979

  Chịu chức: 8/12/2016

  Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  16 Tôma Aquinô Trần Xuân Đại

  Năm sinh: 28/4/1970

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: An Lạc

  Địa chỉ: xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  17 Tôma Aquinô Trần Minh Điện

  Năm sinh: 3/5/1979

  Chịu chức: 8/12/2017

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  18 Micae Nguyễn Văn Đô

  Năm sinh: 27/7/1982

  Chịu chức: 8/12/2016

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  19 Đaminh Nguyễn Văn Đạm

  Năm sinh: 8/9/1949

  Chịu chức: 22/2/2006

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Vân Am

  Địa chỉ: xã Thuỵ Quỳnh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  20 Giêrônimô Nguyễn Văn Đạo

  Năm sinh: 18/5/1945

  Chịu chức: 13/8/1972

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đông Phú

  Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  21 Augustinô Nguyễn Văn Đề

  Năm sinh: 1947

  Chịu chức: 22/2/2006

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đông Khê

  Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  22 Phêrô Trần Duy Điển

  Năm sinh: 25/4/1945

  Chịu chức: 22/2/2006

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Nam Lỗ

  Địa chỉ: xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  23 Luca Nguyễn Văn Định

  Năm sinh: 15/7/1954

  Chịu chức: 3/12/2003

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: An Lập

  Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  24 Đaminh Đặng Văn Gia

  Năm sinh: 1943

  Chịu chức: 13/8/1972

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Phục Lễ

  Địa chỉ: xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  25 Giuse Nguyễn Văn Giang

  Năm sinh: 18/3/1981

  Chịu chức: 24/6/2012

  Hiện nay: Du học Pháp

  26 Đ.Ô. Tôma Aquinô Trần Trung Hà

  Năm sinh: 30/3/1942

  Chịu chức: 29/1/1968

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đền thánh Bác Trạch

  Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  27 Vinhsơn Đỗ Văn Hà

  Năm sinh: 10/8/1972

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Vĩnh Phúc

  Địa chỉ: xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

  28 Gioan B. Nguyễn Sơn Hải

  Năm sinh: 3/8/1943

  Chịu chức: 7/10/1981

  Hiện nay: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  29 Đaminh Bùi Ngọc Hải

  Năm sinh: 1970

  Chịu chức: 3/12/2003

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Tây Làng

  Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  30 Đaminh Phạm Bá Hàn

  Năm sinh: 2/11/1940

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: đặc trách Trụ sở Thái Bình

  Địa chỉ: 56- Nguyễn Văn Lạc, F.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

  31 Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh

  Năm sinh: 1/11/1942

  Chịu chức: 31/5/1965

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đền thánh Cao Mại

  Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  32 Antôn Nguyễn Văn Hiện 

  Năm sinh: 1/2/1973

  Chịu chức: 8/12/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Trung Châu

  Địa chỉ: xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

  33 Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh

  Năm sinh: 1969

  Chịu chức: 29//11/2005

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thanh Châu

  Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  33 Vinhsơn Nguyễn Hoà

  Năm sinh: 15/1/1973

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thanh Minh

  Địa chỉ: xã Nam Hông, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  34 Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn 

  Năm sinh: 25/9/1981

  Chịu chức: 8/12/2016

  Chức vụ: Phụ tá / Giáo xứ: Đền thánh Bác Trạch

  Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  35 Vinhsơn Nguyễn Văn Hoàng

  Năm sinh: 7/3/1945

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Danh Giáo

  Địa chỉ: xã Thái Đô, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  36 Gioakim Đặng Văn Hội

  Năm sinh: 10/12/1977

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Hữu Vy

  Địa chỉ: xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  37 Phêrô Đinh Văn Hùng 

  Năm sinh: 5/1/1957

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Cao Xá

  Địa chỉ: Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  38 Giuse Trần Xuân Hùng (Hoạt) 

  Năm sinh: 15/10/1974

  Chịu chức: 8/12/2016

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  39 Vinhsơn Trần Văn Hùng

  Năm sinh: 25/7/1954

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Hoàng Xá

  Địa chỉ: xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  40 Vinhsơn Vũ Văn Hướng 

  Năm sinh: 1957

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thân Thượng

  Địa chỉ: xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  41 Augustinô Nguyễn Quang Huy

  Năm sinh: 3/12/1962

  Chịu chức: 3/12/2003

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Cổ Việt

  Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  42 Giuse Đỗ Trọng Huy

  Năm sinh: 20/6/1971

  Chịu chức: 29/11/2005

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Võng Phan

  Địa chỉ: xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  43 Giuse Nguyễn Đình Huynh

  Năm sinh: 9/1/1979

  Chịu chức: 8/12/2016

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  44 Giuse Nguyễn Văn Kha

  Năm sinh: 14/9/1962

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Vạn Đồn

  Địa chỉ: xã Thuỵ Hồng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  45 Phêrô Nguyễn Đình Lam

  Năm sinh: 2/8/1966

  Chịu chức: 8/12/2016

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp.  Thái Bình

  46 Antôn Tô Duy Lâm 

  Năm sinh: 5/6/1980

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Khúc Mai

  Địa chỉ: xã Thuỵ Thanh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  47 Phêrô Chu Duy Mạc

  Năm sinh: 29/1/1965

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Nam Biên

  Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  48 Giuse Mai Trần Minh

  Năm sinh: 20/8/1972

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Lực Điền

  Địa chỉ: xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

  49 Augustinô Phạm Văn Mùi  

  Năm sinh: 1936

  Chịu chức: 22/2/2006

  Hiện nay: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: xã Thượng Điền, h. Kiến Xương, t. Thái Bình

  50 Phêrô Vũ Khắc Năng 

  Năm sinh: 27/10/1975

  Chịu chức: 27/11/2009

  Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  51 Giuse Mai Trần Nga

  Năm sinh: 12/10/1949

  Chịu chức: 16/10/1977

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Mỹ Đình

  Địa chỉ: xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  52 Đaminh Đặng Hữu Nghị

  Năm sinh: 3/10/1975

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Dương Cước

  Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  53 Giuse Đinh Xuân Ngọc

  Năm sinh: 1/5/1971

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đan Chàng

  Địa chỉ: xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

  54 Giêrônimô Trần Văn Ngữ  

  Năm sinh: 1960

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Phương Bồ

  Địa chỉ: Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  55 Giuse Bùi Đình Nguyện

  Năm sinh: 1/10/1971

  Chịu chức: 2/2/2010

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Tân Mỹ

  Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

  56 Augustinô Trần Thế Nhận 

  Năm sinh: 4/7/1972

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đông Thành

  Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  57 Đaminh Nguyễn Cao Phi

  Năm sinh: 28/11/1961

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Hợp Châu

  Địa chỉ: xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  58 Vinhsơn Ngô Thái Phong 

  Năm sinh: 5/5/1973

  Chịu chức: 2/2/2010

  Chức vụ:

  Địa chỉ:

  59 Vinhsơn Trịnh Xuân Phong 

  Năm sinh: 24/11/1947

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Ngô Xá

  Địa chỉ: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

  60 Đaminh Đặng Thái Phúc

  Năm sinh: 6/5/1976

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Quan Cao

  Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  61 Giuse Nguyễn Quang Phục

  Năm sinh: 1/5/1941

  Chịu chức: 16/10/1977

  Hiện nay: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình

  62 Giuse Phạm Đình Phùng

  Năm sinh: 17/3/1942

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Phụ tá / Giáo xứ: Đền thánh Bác Trạch

  Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  63 Giuse Vũ Công Phước

  Năm sinh: 24/10/1942

  Chịu chức: 13/8/1972

  Hiện nay: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  64 Giuse Bùi Văn Phương

  Năm sinh: 9/1/1964

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản lý TGM

  Địa chỉ: 6 –  Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  65 Đaminh Nguyễn Văn Quát

  Năm sinh: 28/10/1954

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Giáo Nghĩa

  Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  66 Vinhsơn Mai Thành Sơn 

  Năm sinh: 20/5/1953

  Chịu chức: 15/8/1988

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Gia Lạc

  Địa chỉ: xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  67 Vinhsơn Phạm Văn Sơn 

  Năm sinh: 12/6/1972

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Nguyệt Lãng

  Địa chỉ: xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  68 Phanxicô Atsidi Nguyễn Tiến Tám 

  Năm sinh: 1/10/1952

  Chịu chức: 9/3/1996

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Chính toà Thái Bình

  Địa chỉ: 8 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  69 Giuse Trần Thanh Tâm

  Năm sinh: 25/5/1974

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Phú Lạc

  Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  70 Phêrô Nguyễn Đình Tân

  Năm sinh: 24/5/1958

  Chịu chức: 9/3/1996

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Quỳnh Lang

  Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  71 Vinhsơn Đỗ Cao Thăng 

  Năm sinh: 1942

  Chịu chức: 24/2/1978

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: An Châu

  Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  72 Đaminh Đào Trung Thành

  Năm sinh: 10/10/1950

  Chịu chức: 3/12/2003

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Xuân Hoà

  Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  73 Giuse Trịnh Tiến Thành

  Năm sinh: 24/9/1970

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Giám đốc TGM

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  74 Đaminh Nguyễn Văn Thao

  Năm sinh: 1/2/1963

  Chịu chức: 3/12/2003

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Trung Đồng

  Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  75 Đaminh Phạm Thành Thạo

  Năm sinh: 20/8/1975

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Minh Đức

  Địa chỉ: xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  76 Phêrô Trần Khắc Thi 

  Năm sinh: 22/11/1942

  Chịu chức: 13/8/1972

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Lạc Thành

  Địa chỉ: xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  77 Đaminh Vũ Văn Thiêm

  Năm sinh: 16/9/1975

  Chịu chức: 2/2/2010

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Tần Nhẫn

  Địa chỉ: xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Thái Bình

  78 Gioakim Nguyễn Văn Thiện

  Năm sinh: 1946

  Chịu chức: 16/10/1975

  Hiện nay: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  79 Giuse Phạm Văn Thiện

  Năm sinh: 25/3/1964

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Ngọc Đồng

  Địa chỉ: xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

  80 Tôma Aquinô Đoàn Xuân Thoả

  Năm sinh: 15/7/1945

  Chịu chức: 3/12/1994

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Châu Nhai

  Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  81 Đaminh Nguyễn Văn Thụ

  Năm sinh: 12/3/1975

  Chịu chức: 1/12/2011

  Hiện nay: Du học Mỹ

  82 Giuse Trần Văn Thụ

  Năm sinh: 24/4/1977

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Phú Giáo

  Địa chỉ: xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  83 Giuse Nguyễn Thuân

  Năm sinh: 5/9/1967

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Hà Xá

  Địa chỉ: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  84 Giuse Phạm Đức Thuấn

  Năm sinh: 8/4/1978

  Chịu chức: 8/12/2017

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

  85 Đaminh Trịnh Văn Thục

  Năm sinh: 1972

  Chịu chức: 29/11/2005

  Địa chỉ: xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  86 Đaminh Trần Văn Thức

  Năm sinh: 1972

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Sài Quất

  Địa chỉ: xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

  87 Giuse Trần Văn Thực

  Năm sinh: 7/8/1974

  Chịu chức: 29/11/2005

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Tràng Lũ

  Địa chỉ: xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  88 Vinhsơn Phạm Văn Thượng 

  Năm sinh: 16/4/1975

  Chịu chức: 1/1/2016

  Địa chỉ: ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức, xóm 7, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  89 Đaminh Trương Văn Thuỵ

  Năm sinh: 12/3/1973

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Đồng Quan

  Địa chỉ: xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  90 Phanxicô Xavie Ngô Văn Toan 

  Năm sinh: 15/6/1964

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Sa Cát

  Địa chỉ: P. Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình

  91 Phêrô Nguyễn Kiêm Toàn 

  Năm sinh: 1942

  Chịu chức: 29/1/1968

  Hiện nay: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  92 Đaminh Vũ Minh Trí

  Năm sinh: 15/12/1969

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Vinh Sơn

  Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  93 Phanxicô Xavie Đinh Văn Trí 

  Năm sinh: 18/8/1965

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Đông A

  Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  94 Giuse Nguyễn Văn Triển

  Năm sinh: 1/3/1963

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Hữu Tiệm

  Địa chỉ: xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  95 Đaminh Bùi Thế Truyền

  Năm sinh: 28/5/1975

  Chịu chức: 4/8/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Bồng Tiên

  Địa chỉ: xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  96 Giuse Nguyễn Hữu Tuân

  Năm sinh: 14/6/1976

  Chịu chức: 2/2/2010

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Thục Thiện

  Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  97 Giuse Vũ Thanh Tuấn

  Năm sinh: 22/2/1980

  Chịu chức: 7/2/2014

  Hiện nay: Du học Pháp

  98 Augustinô Phạm Quang Tường 

  Năm sinh: 9/8/1954

  Chịu chức: 4/12/2001

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Cao Mộc

  Địa chỉ: xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  99 Giuse Nguyễn Văn Tuyên

  Năm sinh: 19/2/1977

  Chịu chức: 1/12/2011

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Hưng Yên

  Địa chỉ: 76 – Bãi Sậy, Tp. Hưng Yên

  100 Vinhsơn Phạm Văn Tuyên

  Năm sinh: 8/3/1939

  Chịu chức: 11/7/1970

  Hiện nay: Hưu dưỡng

  Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  101 Đaminh Nguyễn Văn Vực

  Năm sinh: 10/3/1978

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Trà Vy

  Địa chỉ: xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  102 Gioan Chu Văn Yên

  Năm sinh: 28/8/1974

  Chịu chức: 2/2/2010

  Chức vụ: Thư ký – văn phòng TGM

  Địa chỉ: 6 – Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

   

  2. Danh sách Linh mục Dòng đang phục vụ tại Giáo phận Thái Bình

   

  01
   
  Đaminh Trần Quốc Bảo, SDD

  Năm sinh: 20/01/1971

  Chịu chức: 19/6/2012

  Chức vụ:  Quản xứ/ Giáo xứ: Bồ Ngọc

  Địa chỉ:  xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  02
  Phêrô Vêrôna Trần Văn Cẩm, OP

  Năm sinh: 21/12/1965

  Chịu chức: 11/6/2010

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Đại Điền

  Địa chỉ: xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  03 Phêrô Phạm Ngọc Chinh, SDB 

  Năm sinh: 19/3/1948

  Chịu chức: 1/8/1993

  Chức vụ: Mái ấm Cát Đàm

  Địa chỉ: xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

  04
   

  Vinhsơn P.M Phạm Quốc Dũng, CRM

  Năm sinh: 20/10/1976

  Chịu chức: 1/1/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Giáo Lạc

  Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  05  

  Gioan B. Trần Văn Hào , SDBNăm sinh: 12/5/1958

  Chịu chức: 6/1/1994

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Trại Gạo

  Địa chỉ: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  06 Giuse M. Phan Xuân Hào, CRM

  Năm sinh: 5/8/1966

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản nhiệm / Giáo họ: Đức Long

  Địa chỉ: xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  07 Giuse Mai Văn Hoàn, SDD

  Năm sinh: 19/10/1970

  Chịu chức: 11/6/2011

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Cao Bình

  Địa chỉ: xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  08 Barnaba M. Nguyễn Ngọc Huân, CRM

  Năm sinh: 1975

  Chịu chức: 8/12/2017

  Chức vụ: Quản nhiệm / Giáo họ: Đống Cao

  Địa chỉ: xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  09 Micae Nguyễn Văn Hùng, FM

  Năm sinh: 15/5/1972

  Chịu chức: 25/5/2010

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: An Vỹ

  Địa chỉ: xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

  10 Gioan Bosco M. Cao Thọ Hùng (Uy), CRM

  Năm sinh: 1/5/1964

  Chịu chức: 9/6/2013

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Tân Châu

  Địa chỉ: xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  11 Giuse Nguyễn Quốc Hùng, SDB

  Năm sinh: 17/12/1973

  Chịu chức: 1/8/2008

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Đức Ninh

  Địa chỉ: xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

  12 Giuse Bùi Ngọc Lành, FM

  Năm sinh: 22/6/1974

  Chịu chức: 14/10/2009

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Thuỵ Lôi

  Địa chỉ: xã Thuỵ Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

  13   Gap. M. Nguyễn Hoàng Long, CRM

  Năm sinh: 21/1/1977

  Chịu chức: 8/12/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Cam Châu

  Địa chỉ: xã Thuỵ Liên, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  14 Gioan Maria Vũ Đức Mẫn, CRM

  Năm sinh: 26/6/1979

  Chịu chức: 8/12/2017

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Hàm Tải

  Địa chỉ: xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

  15 Giuse Viên M. Nguyễn Bính Ngọ (Chấn), CRM

  Năm sinh: 1/6/1966

  Chịu chức: 8/12/2014

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Thiên Lộc

  Địa chỉ: xã Thái Hưng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

  16   Phêrô Nguyễn Hữu Phước, OFM Conv

  Năm sinh: 10/9/1970

  Chịu chức: 22/8/2016

  Giáo họ: Đông Thọ

  Địa chỉ: xã Đông Thọ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  17 Giuse Phạm Thanh Quang, CssR

  Năm sinh: 10/8/1971

  Chịu chức: 19/8/2005

  Giáo họ: Bổng Điền

  Địa chỉ: Bổng Điền Bắc, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  18 Giuse Phạm Đình Tám, OP

  Năm sinh: 7/12/1971

  Chịu chức: 4/8/2012

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Tân Hưng

  Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  19 Giuse Phạm Thanh Tính, CM

  Năm sinh: 10/5/1976

  Chịu chức: 24/11/2012

  Giáo họ: Phong Lôi

  Địa chỉ: xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  20 Phêrô Phan Anh Tuấn, FM 

  Năm sinh: 16/11/1978

  Chịu chức: 29/5/2012

  Giáo xứ: Thủ Chính

  Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

  21 Micae M. Phạm Văn Tuân, CRM

  Năm sinh: 11/12/1978

  Chịu chức: 9/6/2013

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Văn Lăng

  Địa chỉ: xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình

  22 Vinhsơn Phạm Văn Tuý, OP 

  Năm sinh: 20/9/1972

  Chịu chức: 4/8/2012

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Lai Ổn

  Địa chỉ: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  23 Anselmô M. Đinh Khắc Tuyên, CRM 

  Năm sinh: 6/1/1980

  Chịu chức: 8/12/2017

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Thuận Nghiệp

  Địa chỉ: xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  24 Gioan Kim Khẩu M. Bùi Văn Thọ, CRM 

  Năm sinh: 1971

  Chịu chức: 8/12/2017

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Tràng Quan

  Địa chỉ: xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  25   Giuse Nghi M. Thạch Ngọc Vàng, CRM 

  Năm sinh: 1963

  Chịu chức: 8/12/2016

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Phương Mai

  Địa chỉ: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  26 Đaminh Phạm Quang Vinh, CSC

  Năm sinh: 26/8/1975

  Chịu chức: 29/6/2010

  Chức vụ: Quản xứ / Giáo xứ: Tiên Chu

  Địa chỉ: Tiên Chu, Hồng Nam, Tp. Hưng Yên

  27 Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP

  Năm sinh: 8/3/1973

  Chịu chức: 9/6/2007

  Chức vụ: Chánh xứ / Giáo xứ: Cát Đàm

  Địa chỉ: xóm 8, xã Đông Hoà, Tp. Thái Bình

   

  Nguồn: Gp Thái Bình

  Hot Topics

  Related Articles